Băng keo 2 mặt

- Quy cách thông dụng:
+ 48MM -9Y;24MM-9Y; 12MM-9Y
+ 48MM-18Y; 24MM-18Y; 12MM-18Y
+ 48MM-23Y; 24MM-23Y;12MM-23Y
+ 48MM-25Y;24MM-25Y; 12MM-25Y...